1.1. Мета викладання дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування спе-ціаліста ветеринарної медицини в галузі ветеринарної хірургії, який має глибокі теорети-чні знання з дисципліни та практичні навички з проведення хірургічних втручань. У нав-чальному процесі дисципліна займає провідне місце серед інших клінічних дисциплін.

1.2. Предмет дисципліни. Предметом вивчення дисципліни «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіології» є хірургічні хвороби продуктивних та дрібних свійських тварин, що лікуються оперативним шляхом.

1.3. Завдання вивчення дисципліни. Завдання дисципліни:
- поглибити знання студентів з прикладних дисциплін, приділяючи значну увагу їх зв’язку з топографічною анатомією та курсом, що вивчається;
- дати теоретичну та практичну підготовку щодо основ ветеринарної хірургії (асептика, антисептика, знеболення, оперативні втручання за хірургічної патології тощо);
- удосконалити навички самостійного проведення оперативних втручань у тва-рин різних видів.
1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця спеціаль-ності 211 «Ветеринарна медицина» Дисципліна «Оперативна хірургія з основами топо-графічної анатомії та анестезіології» – одна з профілюючих клінічних дисциплін, які фор-мують магістра ветеринарної медицини. Дана дисципліна дає змогу підготувати лікаря, який здатний вирішувати теоретичні і практичні питання, що пов’язані з виконанням оперативних втручань.
Курс базується на фундаментальній та загальній професійній підготовці студентів з таких дисциплін як анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія, фармакологія, біохімія, мікробіологія, епізоотологія, годівля тощо.